Tortenelmi_katalogus_2022

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A nagy ívű munka öt fejezetben – közérthetően és olvasmányos stílusban – tárgyalja a magyar történetet. A szöveghez, amely a tudományos ismeretterjesztés legjobb hagyományait követi, gazdag illusztrációs anyag (térképek, reprodukciók és fotók), valamint földrajzi és személynévmutató társul. 616 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA A kiadvány az 1890-es évek közepétől a Monarchia széteséséig dolgozza föl a témát. Az összeállítás valóban hézagpótló és rendkívüli, ugyanis a legkiválóbb történészek kaptak helyet a könyvben. Gerő András, Hermann Róbert, Fónagy Zoltán, Bihari Péter, Hanák Péter, Fejtő Ferenc vagy Deák István neve önmagáért beszél. 280 oldal, 7500 Ft helyett 6375 Ft MAGYARORSZÁG APRÓBETŰS HISTÓRIÁJA A kötetben olvasható „apróbetűs” történetek a „nagybetűs történelem” kiegészítői: ezek az események nem határozták meg a történelem menetét, sorsfordító szerepük nem volt, sok esetben csupán legendákon alapulnak, mégis megőrződtek az utókor számára. 208 oldal, 6500 Ft helyett 5525 Ft MAGYAR TÖRTÉNELEM HONVÉD ALBUM Az 1848-as forradalom és a szabadságharc 20. évfordulójára 1868-ban megjelent impozáns kivitelű emlékalbum hasonmás kiadása többek közt Jókai Mór, Tompa Mihály, Podmaniczky Frigyes, Irányi Dániel, Asbóth Lajos honvédtábornok írásaival, Benczúr Gyula, Jankó János, Liezen-Mayer Sándor, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Wágner Sándor festményei nyomán készült fametszetekkel. 104 oldal, 5990 Ft helyett 2995 Ft

MAGYAR MINISZTERELNÖKÖK Reprezentatív összeállításunk a tárgyalt személyiségeket tehetségük, felkészültségük, szorgalmuk, vezetői képességeik számbavételével, tetteik mérlegének megvonásával állítja elénk, illetve életútjukat, tevékenységüket, benne a magyar minisztertanácsban, a képviselőházban, a jogalkotásban, a kül- és belpolitikában betöltött szerepüket veszi szemügyre. Emellett nem hagyja figyelmen kívül a miniszterelnökök és a pártok viszonyát, a politikai taktikázást vagy éppen ennek hiányát sem. 240 oldal, 7500 Ft helyett 3750 Ft FRANCIA UTAZÓK MAGYARORSZÁGON 1818–1910 A könyv, amely lényegében a napóleoni háborúk végétől az első világháború előestéjéig tartó hosszú évszázadot fogja át, három nagy fejezetre oszlik. Az első a tájról, a nemzeti karakterről és az itt élő nemzetiségekről szól, a második Budapestre és a millenniumi ünnepségekre koncentrál, míg az utolsó fejezetben az ország politikai viszonyainak francia szempontú megítélését, pontosabban annak változásait mutatja be a reformkortól a forradalom és szabadságharc időszakán át a Monarchia és Franciaország hol közeledő, hol távolodó kapcsolatáig. 256 oldal, 3800 Ft helyett 3230 Ft 100 ÉV – A TRIANONI MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNETE A kötet modern szemléletű politikatörténeti munka. Vagyis a szerző figyelme minden olyasmire kiterjedt, amely a politikumot befolyásolja. Így például az 1918-as polgári demokratikus forradalom elbeszélésénél szó van benne a spanyolnáthának nevezett pusztító influenzáról. Mivel 1918–1919 forradalmait jelentős mértékben az a szellemi erjedés alapozta meg, amelyet a Nyolcak festőcsoportjának munkássága, annak Ady Endre költészetével, Bartók Béla zenéjével, a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század című folyóirat munkásságával való összefonódása okozott, ezért néhány fényképpel és tömör mondatokkal itt is szolgál. 304 oldal, 7990 Ft helyett 6792 Ft

MAGYAR TÖRTÉNELEM HARC ÉS ÖSSZEOMLÁS Az osztrák–magyar hadsereg katonatisztje, majd a Monarchia vezérkari főnöke, Arz Artúr (1857–1935) emlékirata az első világháború csatatereit, hadállásait, a haditerveket és ezek megalkotóit is bemutatja. Arz olyan szemtanú, aki nem csupán háborús élményekkel, tapasztalatokkal bír, de a dolgok menetének alakításában is kiemelkedő szerepet játszott. 256 oldal, 3600 Ft helyett 3060 Ft HORTHY A neves francia történész a hazai elfogultságoktól és történelmi „emlékezetzavaroktól” mentesen, tárgyilagos távolságtartással ad teljes képet Horthy személyes, katonai és politikusi életútjáról. Catherine Horel terjedelmes kötete objektíven elemzi Horthy személyiségének ellentmondásait, történelmi szerepét és felelősségét. 384 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft A HORTHY-KORSZAK VITATOTT KÉRDÉSEI A Horthy-korszak és annak névadója évtizedek óta kitüntetett témája azoknak az emlékezetpolitikai vitáknak, amelyek megosztják a magyar politikai közösséget és különösen annak értelmiségét. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának a vezetése ezért döntött úgy, hogy az új kutatások fényében górcső alá veszi 20. századi történelmünknek ezt a korszakát. 320 oldal, 3800 Ft helyett 3230 Ft

DÁMÁK A KASTÉLYBAN Főrangú hölgyek sorsát követi nyomon a könyvünk, remélve, hogy a kastélyok női lakóinak portréja megérteti velünk, milyen különleges helyzetben voltak az elit hölgytagjai, mielőtt teljes egyenrangúságukat ki nem vívták a társadalomban. Olyan híres dámákat veszünk sorra, akiknek élete meghatározta a kort, pályájuk jól dokumentálható, és különleges egyéniségük lámpásként világította be környezetüket. Sorsuk mintákat adott sógornőiknek és unokahúgaiknak, barátnőiknek és ismerőseiknek, sőt a közrendűeknek, a polgári vagy paraszti sorban élőknek is. 256 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft GYEREKEK A KASTÉLYBAN Híres főnemesek ifjúkorával ismerkedhet meg könyvünkben az olvasó, a kezdeti lépések talán választ adhatnak arra is, miért alakult sorsuk úgy, ahogy a történelemkönyvek lapjain megismertük őket. Nevezetes otthonokba pillanthatunk be, és ezúttal nem a nagyszalont vagy az ősök csarnokát vesszük szemügyre, hanem a gyerekek és a nevelők lakrészét. 176 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft BÁL A ROMKASTÉLYBAN Ez a könyv nyolc erdélyi főnemesi család túléléséről, hazatérésének körülményeiről és perspektíváiról szól. Olyan erdélyi arisztokrata családok – Bánffy, Barcsay, Bethlen, Kálnoky, a Mikes két ága, Teleki, Ugron – második világháború utáni története körvonalazódik, amelyek többsége a magyar történelem jelentős eseményeinek főszereplői közé tartozott. 208 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft HALÁLOS EGYÜTTÉRZÉS Nagy András több mint negyedszázada kutatja, hogy mi történt Nyugaton, főként az ENSZ-ben 1956 őszén és a következő években, hogy kik és hogyan képviselték a magyar forradalom ügyét, s kik voltak ennek ellenfelei. Erről szólt a 2005-ben megjelent, A Bang-Jensen-ügy – ’56 nyugati ellENSZélben című kötete. Az azóta eltelt években rengeteg dokumentum vált hozzáférhetővé – ezt a hatalmas forrásanyagot dolgozza fel a szerző új könyvében. 560 oldal, 4990 Ft helyett 2495 Ft

TRÓJA A nagy történetet olvashatjuk újra, amelyet először Homérosz írt le, csak ezúttal Fry jól ismert, egyszerre humoros, szellemes, komoly, mégis szórakoztató stílusában. 400 oldal, 5990 Ft helyett 5092 Ft MÍTOSZ Görög mitológia angol humorral Stephen Fry újrameséli a görög mitológiát. Az angol humorista e könyvében sem fukarkodik a szellemességgel: modern nyelvezetű előadásában élednek újjá a klasszikus történetek. 352 oldal, 5990 Ft helyett 5092 Ft HANGOSKÖNYVBEN IS KAPHATÓ! HÉROSZOK Ókori szuperhősök csodálatos kalandjai Izgalmas csaták, félelmetes labirintusok és vérfagyasztó szörnyek várnak ránk. Megfejthetetlennek tűnő kérdésekre kereshetjük a választ ezekben az örökké aktuális legendákban, egyúttal megtudhatjuk, mire képes az ember. 424 oldal, 5990 Ft helyett 5092 Ft VILÁGTÖRTÉNELEM TESTVÉRHARC Dúl a rút viszály Vilmos és Harry között. Mi lett a gyerekkori szövetségből? Mi az oka a családi viszálynak? Kibékül-e valaha a két herceg? A kötetből megtudhatjuk, hogyan alakult a két herceg kapcsolata annak tükrében, hogy Vilmosra a trón és a vele járó felelősség vár, miközben Harry azzal a tudattal kénytelen élni, hogy ő a „tartalék”. A korona című világsikerű sorozat történész szakértőjének könyve. 384 oldal, 4800 Ft helyett 4080 Ft

LÁNGOLÓ VILÁG Az 1914 és 1945 közötti események „az írott történelem két legnagyobb katasztrófájának tekinthetők”, ahogyan Winston Churchill fogalmazott. Dan Jones könyve ezeket a rettenetes, ugyanakkor izgalmas háborús éveket járja körül. Oldalain maga az élő, színes történelem jelenik meg. Emlékeztessenek a kötetben látható képek mindannyiunkat arra, hogy világunk törékeny. Nem is gondolnánk, milyen kevés is elég ahhoz, hogy újra lángra kapjon. 448 oldal, 8990 Ft helyett 8090 Ft A KERESZTESEK A keresztesekben Dan Jones sajátos nézőpontból mutatja be a kereszténység és az iszlám között a középkorban csaknem négy évszázadon át dúló háborúskodást, amelynek hullámai a mai napig nem ültek el. Ahelyett, hogy egyszerűen fölsorolná a keresztes hadjáratok eseményeit, Jones egy lebilincselő epizódokból összerakott történeti tablót tár elénk. A könyv címét adó „keresztesek” között találkozhatunk nőkkel és férfiakkal, keleti és nyugati egyházbeli keresztényekkel, szunnita és síita muzulmánokkal, arabokkal, zsidókkal, törökökkel, egyiptomiakkal, berberekkel és mongolokkal – sőt még egy viking csapattal is. 592 oldal, 5990 Ft helyett 5391 Ft A TEMPLOMOSOK Dan Jones a templomosok 200 éves históriájának minden egyes állomását bemutatja: a 12. sz. elején történt alapításukat azzal a céllal, hogy védelmezzék a Szentföldre látogató zarándokok tömegeit; elitegységként megvívott küzdelmeiket a keresztes hadjáratok összecsapásaiban a szaracénok, mongolok és a mórok ellen; bankári szerepüket, melynek során nemcsak a keresztény országok nemeseinek, hanem fejedelmeinek is kölcsönöket folyósítottak; végül pedig végső romlásukat és a rend megszüntetését, amelyet a vagyonukra és kincseikre áhítozó Szép Fülöp francia király V. Kelemen pápa segítségével idézett elő.

VILÁGTÖRTÉNELEM A POKOLBA ÉS VISSZA – Európa 1914–1949 A 20. század első fele Európa katasztrófákkal átszőtt korszaka, az emberiség történetének példátlanul erőszakos, drámai és egyúttal lebilincselő időszaka. Ian Kershaw kötete átfogó tudósítást ad a történelem e sűrű szövésű periódusáról, az I. világháború kitörését megelőző időszaktól kezdve Hitler felemelkedésén keresztül a II. világháborút követő európai hatalmi berendezkedés sajátosságaiig. Bemutatja a történelemformáló karaktereket és a háborúk erőszakos sokkhatását az európai társadalmak történetére. 624 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft NAGY BIRODALMAK Könyvünk a világtörténelem nagy birodalmainak felemelkedését, virágzását és bukását mutatja be a csaknem 4500 évvel ezelőtt alapított Akkád Birodalomtól kezdve egészen 1947-ig, a Brit Birodalom alkonyáig. Felfedezzük a császári Kínát és a híres Tiltott Várost. Megtudjuk, hogy mi rejtőzött az iszlám kalifátusok aranykorának függönye mögött, majd áthajózunk Közép-Amerikába az aztékokhoz és az inkákhoz, majd Európába visszatérve szemtanúi lehetünk az újkori császárságok végnapjainak. 144 oldal, 4800 Ft helyett 4320 Ft AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE Berend T. Iván könyve átfogó képet ad az európai integráció történetéről az Európai Egyesült Államok gondolatának a megszületésétől a mai napig. Megvizsgálja az Európai Unióról kialakult jelenlegi képet és a bonyolult válsághelyzetet, ami a Covid–19 világjárvány nyomán kialakult. 352 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft AZ ÚJ VILÁGREND KIALAKULÁSA A kötet az EU–USA–Kína hatalmi háromszög sajátos szerepvállalását mutatja be, amelynek hátterében feltárul a globális demokratizálás ellentmondásos története is, különös tekintettel Kelet-Közép-Európára és a hazai folyamatokra. 320 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft Újdonság Újdonság

PADOVÁTÓL TRIANONIG, 1918–1920 Ormos Mária ebben a könyvében a korszak magyar sorskérdéséről, az ország számára készülő trianoni békeszerződés kialakulásáról és emberi, társadalmi, gazdasági, országszerkezeti következményeiről szól. Az eredeti levéltári anyagok alapján készült mű a békeszerződést a különböző előjelű legendák, mítoszok, emóciók és indulatok dzsungeléből átemeli a történelmi realitás száraz szigetére. 544 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft A SZERZŐ KORÁBBI KÖNYVEI Hitler 3990 Ft helyett 3392 Ft Mussolini 3990 Ft helyett 3392 Ft Gondolatok az ember történetéről 3990 Ft helyett 3392 Ft A HATALOM MEGSZÁLLOTTJAI Korunk az autokrata vezetők új fénykora. Oroszországtól Indiáig, Törökországtól Amerikáig olyan férfiak kormányoznak, akik a populista csáberőt és az önkényuralmi politikát elegyítik. A maguk illiberális képére formálták országukat, személyi kultuszt teremtettek, és milliók lojalitását szerezték meg maguknak. 336 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft

VILÁGTÖRTÉNELEM TALLEYRAND Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838) a világtörténelem egyik legsikeresebb, ugyanakkor legellentmondásosabb politikusa; Franciaország külügyminisztere, miniszterelnöke volt. Kiemelkedő intelligenciájú, hazájáért küzdő politikus, vagy mindenre kapható korrupt vezető? Lehet-e valaki a kettő egyszerre? Ezekre a kérdésekre keres választ a könyv. 240 oldal, 3800 Ft helyett 3230 Ft Újdonság JOSEPH FOUCHÉ EMLÉKIRATAI Joseph Fouché, a hatalom bűvöletében élő egykori szatócsfiú, a francia forradalom után egymást váltó rezsimek örökös rendőrminisztere, minden idők legnagyobb politikai túlélőművésze volt. Emlékiratainak ez idáig egyetlen magyar fordítása – Salgó Ernő munkája – 1943-ban jelent meg. 304 oldal, 3800 Ft helyett 3230 Ft A TÖRTÉNELEM LEGHÍRHEDTEBB MERÉNYLETEI A könyv Agamemnón és III. Ramszesz meggyilkolásától II. Pál pápa, Andy Warhol és Reagan elnök sikertelen merényletén át egészen az arab tavaszig, Kadhafi ,,szelfis" meglincseléséig ível, és vezeti át az olvasót. 256 oldal, 4990 Ft helyett 4242 Ft A HALÁLBÜNTETÉS TÖRTÉNETE A könyv bemutatja az idők során alkalmazott különösen kegyetlen módszereket, a római kortól napjainkig. A mai napig vitatott, hogy ezek a büntetések valóban elérték-e a céljukat. Könyvünk nem véleményt formál, csupán ismerteti ennek a büntetési formának az egyetemes történetét. 256 oldal, 4990 Ft helyett 4242 Ft

KIRÁLYNŐK ÉS KIRÁLYNÉK A királynők és királynék a történelem során mindig jelentős hatalommal és befolyással bírtak, közülük mégis meglepően kevésnek jutott osztályrészül az őt megillető figyelem és hírnév. Ez a könyv e kevésbé ismert női uralkodók alakját világítja meg, akik közül sokan rafinált politikusoknak, rátermett vezetőknek vagy nagy hadvezéreknek bizonyultak, míg mások ugyanolyan gyarlók vagy kegyetlenek voltak, mint férfi társaik. 320 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE A római történelem ezer esztendejét átfogó SPQR megkapó részletességgel mutatja be, hogyan vált Róma egy közép-itáliai jelentéktelen kis porfészekből a világ első szuperhatalmává. Miközben új megvilágításban mutatja be a római kultúrát a folyó víztől a demokrácia intézményéig és a rabszolgaságtól a migrációig, Mary Beard azt is elénk tárja, hogyan gondolkoztak a rómaiak magukról és az elért vívmányaikról. 480 oldal, 5990 Ft helyett 5092 Ft ÓKORI HŐSÖK Az Ókori hősök című kötet Kertész István két korábban megjelent kötetének írásaiból válogat: Ókori hősök, ókori csaták; Antik harcmezőkön. Olyan ókori hadvezérekkel, harcosokkal foglalkozik, akik a görög–perzsa háborúk és a hellenizmus kibontakozása, valamint a második pun háború időszakában éltek, továbbá olyan legendás hadvezérek tetteit mutatja be, mint II. Philipposz, Marius vagy Julius Ceasar. 448 oldal, 4990 Ft helyett 4242 Ft A HÓDÍTÓ RÓMA A szerző történészi munkássága egy részében azt kutatta, miképp lett Makedónia polgárháborúk és ellenséges támadások sújtotta államából világméretű politikai szervezőerő. A könyv világos állásfoglalás a római hódító politika lényegéről alkotott, évtizedes tudományos vitában, amennyiben kiemeli a római külpolitikában érvényesülő gazdaságpolitikai szempontokat. 356 oldal, 4500 Ft helyett 3825 Ft

VILÁGTÖRTÉNELEM A HALÁL ASSZONYA Ljudmila Pavlicsenko (1916–1974) a II. világháború egyik legeredményesebb szovjet mesterlövésze volt: 309 igazolt találat fűződik a nevéhez, mintegy száz német tisztet és 29 mesterlövészt lőtt le. Emlékirata első kézből nyújt képet a nagy honvédő háború mesterlövészeinek sorsáról, a hadjáratokról, amelyekben részt vett, és bepillantást enged a háború politikai hátterébe is. 352 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft HITLER UTOLSÓ NAPJA A könyv Hitler életének utolsó 24 órájára összpontosít, miközben három különböző szálat fon egybe: a második világháború utolsó heteinek Berlinben zajló történéseit, a náci Németország elkerülhetetlen veresége miatt a Führerbunkerban egyre fokozódó kétségbeesést, valamint a lehetőségeiből kifogyott, fáradt diktátor fejében kavargó emlékeket és az elméjét eluraló reménytelenséget jeleníti meg. A szerző drámai módon illusztrálja, hogyan készült fel a Führer a halálra, mialatt a legyőzött és megalázott főváros a német nemzettel együtt ébredezett az „ezeréves Harmadik Birodalom” rémálmából. 208 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft MERÉNYLETEK HITLER ELLEN Milliók reménykedtek Adolf Hitler halálában, ám csak néhányan rendelkeztek azokkal a képességekkel, azzal az eltökéltséggel és lehetőséggel, hogy merényletet kísérelhessenek meg ellene. A Harmadik Birodalom messianisztikus vezetője ellen állítólag 42 merényletet kíséreltek meg, közölük harmincnál többet dokumentumok igazolnak. A szerző, az egyik legrangosabb brit történész, kísérletet tett arra, hogy összegyűjtse valamennyi Hitler ellen tervezett, illetve megkísérelt merényletet. A könyv külön érdeme, hogy plasztikus leírást ad Hitler szokásairól és személyiségéről, valamint a náci párt és Hitler SS-testőrségéről. 208 oldal, 3400 Ft helyett 2890 Ft 100 BESZÉDES TÁRGY A HARMADIK BIRODALOMBÓL Ebben az úttörő jelentőségű, új munkájában Roger Moorhouse, a náci Németország történetének vezető kutatója új megközelítésben tárja elénk a Harmadik Birodalom időszakát. A szerző tárgyak széles köréből válogat, az eredmény pedig átfogó és gondolatébresztő: figyelmét nem kerülik el a dokumentumok vagy a postai levelezőlapok, de a fegyverek és a személyi vonatkozások sem. Ír Hitler bajuszkeféjéről, a Messerschmitt 262-esről, a Pervitinről, a Tigris harckocsiról, a Luger parabellumról, Eva Braun rúzsos- dobozáról, Rudolf Hess alsónadrágjáról, a ciánkapszuláról, amellyel Hermann Göring megmérgezte magát – és természetesen a horogkeresztről, valamint a Mein Kampfról is. 272 oldal, 4500 Ft helyett 3825 Ft

HADTÖRTÉNET SZAMURÁJOK Japán legendás harcosai sok évszázadon át szereztek maguknak hírnevet a katonai hagyományokhoz való szigorú ragaszkodásukkal, hűbéruruk iránti rendületlen hűségükkel és különleges fegyverzetükkel. A gazdagon illusztrált kötet megismerteti az olvasót e titokzatos katonai rend csaknem hét évszázadot átfogó történetével, a nagy szamurájdinasztiákkal, hadviselésük és harcmodoruk jellemzőivel, valamint fegyvereik, felszerelésük rejtelmeivel. 160 oldal, 4800 Ft helyett 4080 Ft VILLÁMLIK MESSZIRŐL... 1914-ben a temesvári értelmiség vezető köreihez tartozó Niamessny házaspár rokonai, barátai, ismerősei indulnak a frontra. Hamarosan megérkeznek Temesvárra a sebesültszállító vonatok. A szerző fogadóbizottságot szervez a város asszonyaiból, hogy a pályaudvari veszteglés során a sebesültek szenvedéseit enyhítsék. A háború végét követő szerb, majd román megszállás alatt Temesvár nem akar beletörődni a megszállásba, elszakadásba: fegyveres ellenállás szerveződik. Az elárult összeesküvők egyik vezére Niamessnyék tizenhét éves fia… 160 oldal, 2500 Ft helyett 2125 Ft A REJTŐZŐ SEREG Könyvünk alapanyagául, amely a második világháború egyik legvakmerőbb akciójának izgalmas történetét mondja el, interjúk szolgáltak, amelyeket a szerzők a menekülőkkel, az Ellenállás tagjaival és azokkal a gyerekekkel készítettek, akik az élelmet csempészték az erdőlakóknak. Mindazt, ami történt, mindmáig éppúgy titok övezte, mint a frétevali titkos hadsereget. 208 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft TOTÁLIS KÁBULAT A náci Harmadik Birodalom vezetői, és maga az antialkoholista, vegetáriánus Hitler látszólag esküdt ellenségei voltak a „tiszta” árja népre a kábítószer formájában leselkedő veszélynek. Amikor viszont Norman Ohler, a Totális kábulat szerzője elkezdte kutatni a nácik és a kábítószerek kapcsolatát, lassan rádöbbent arra, hogy a Harmadik Birodalom története elválaszthatatlan az erős tudatmódosító szerek, elsősorban a ma „kristálymet” néven közismert metamfetamin történetétől. 384 oldal, 3400 Ft helyett 2890 Ft

TÖRTÉNELMI BOOKAZINE-OK 114 oldalas puha táblás kiadványok – Királyok és királynők – Középkori lovagok – A Római Birodalom – Nők a magyar történelemben – A történelem kis és nagy kérdései – Az Osztrák–Magyar Monarchia 1. rész – Az Osztrák–Magyar Monarchia 2. rész – A Harmadik Birodalom – A kémek titkos története

MAGYARORSZÁG RÉGI TÉRKÉPEKEN A hatrészes sorozatban 300 év Magyarország-térképei közül válogattuk ki a legnevezetesebb és leglátványosabb darabokat. Megcsodálhatjuk az első fennmaradt nyomtatott térképet, Lázár deák 1528-ban készült különleges szépségű, részletgazdag Tabula Hungariae-t, vagy a „Magyar Szent Korona országai”-t ábrázoló, 1881-ben kiadott térképet. Az igényes nyomdai kivitelben, különleges vászonhatású papírra készült, limitált példányszámban megjelenő hasonmás térképlapokat négyoldalas színes ismertető egészíti ki. 1. John Speed Magyarország-térképe (1626) 2. Buda látrajzokkal díszített térképe (1837) 3. Magyarország vármegyéi (1688) 4. Buda, Magyarország fővárosa (1617) 5. Lázár deák térképe (1528) 6. A Magyar Szent Korona országai (1881) minden térkép kb. 700 x 500 mm A teljes sorozat, gyűjtőmappával: 39 640 Ft helyett 33 600 Ft Ajándék gyűjtőmappa a térképekhez

TÖRTÉNELEM ÉS KULTÚRA ZARÁNDOKUTAK Európa legnagyobb zarándokútvonalai Színes, gyönyörű képekkel illusztrált ismeretterjesztő könyv Európa legnépszerűbb zarándokútvonalairól és az úton található templomokról, műemlékekről, városokról. Egyszerre olvasható gyönyörű útikönyvként, kedvcsinálóként leendő utazáshoz és a zarándokok spirituális kalauzaként is. Megismerhetjük az útba eső városok és régiók történelmét, a fontosabb templomokat építészeti, művészettörténeti szempontból is elemzi. 256 oldal, 9990 Ft helyett 8492 Ft MAGYAR ZARÁNDOKUTAK A könyv egyaránt szeretne segíteni zarándoknak és turistának, hogy felhívja a figyelmet az utak szépségeire, az ott élő emberekre, az úton található értékekre, a kulturális és épített örökség emlékeire. A könyv fejezetei nagy kalandra hívják tehát az olvasót: kilépni a mindennapokból és közel kerülni a tájhoz, amelyben a természeti és az épített környezet együtt jelenik meg a hozzájuk kötődő elbeszélő hagyománnyal, és közel kerülni a tájban élő, alkotó emberekhez. A szépségeket látva, az értékeket megismerve rácsodálkozhatunk a teremtett világ gazdagságára és magára a Teremtőre. Ráébredhetünk gazdagságunkra, de felelősségünkre is egyúttal. 208 oldal, 7990 Ft helyett 6792 Ft A SELYEMÚT TÖRTÉNETE A selyemút évszázadokon át a „mesés” Kelet (vagy Nyugat – ez nézőpont kérdése) jelképe volt. De vajon mi is zajlott valójában az Európát Ázsiával összekötő kereskedelmi útvonalon, és az mit árul el az ókor és a középkor államalakulatainak összefonódásáról? Gyakran úgy hisszük, hogy a történelem e korszakaiban a népek megmaradtak a maguk köreiben, s csak néhány birodalom tört be ismeretlen területekre, hogy kiterjessze az ismert világ határait. Az igazság azonban ennél sokkal összetettebb: az áruk és az eszmék szárazföldön és vízen át messze vidékekre eljutottak a kereskedők jóvoltából, akik rájöttek, hogy a világ sokkal nagyobb, ragyogóbb és összefüggőbb, mint korábban elképzelték. 128 oldal, 4200 Ft helyett 3570 Ft

500 TÖRTÉNELMI TÚRA A FÖLD KÖRÜL A könyv valódi kincs, leírásaival, részletes térképeivel és csodálatos fényképanyagával 500, történelmi jelentőségű túraútvonalra kalauzolja el az olvasót, amelyek elbeszélik világunk kialakulását és az emberi faj történetét. 400 oldal, 7990 Ft helyett 6792 Ft A VILÁG SZIMBÓLUMAI A könyv tematikus fejezetekbe sorolja világunk több mint ezer ikonját, glifáját, jelzését és jelképét, hogy feltárja elfelejtett eredetüket, titkos üzenetüket és változó értelmezésüket a századok során. 256 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft A MAGYAR KÉPESLAP TÖRTÉNETE Európában 1870-ben jelent meg a rövid közlendők és üdvözletek praktikus, a levelezésnél olcsóbb formája, az illusztrált képes levelezőlap, amelyen alapvető tényező a szavak nélkül is üzenetet közvetítő képi ábrázolás. A kötet részletesen bemutatja a képes levelezőlap történetét, tematikai és képi sokféleségét, az előállítás különféle technikáit, valamint a használat időbeli változásait. 176 oldal, 6990 Ft helyett 5942 Ft

MARIO ESCOBAR EMLÉKEZZ RÁM! 1934-ben Madrid egyre több veszélyt rejt a tizenhárom éves Marco Alcalde és húgai számára. Marco szülei aktív ellenállást tanúsítanak Franco tábornok fasiszta rendszerével szemben, és kezdetben még csak nem is sejtik, hogy eszméik felvállalásával veszélybe sodorják szeretteiket. 384 oldal, 3800 Ft helyett 3230 Ft TÖRTÉNELEM ÉS FIKCIÓ MARIO ESCOBAR SAINT-MALO KÖNYVTÁROSA Saint-Malo, Franciaország, 1939: Jocelyn, Saint-Malo könyvtárosa ekkor írja első titkos levelét Marcel Zolának, a híres párizsi írónak. A levelekben beszámol a német megszállás sújtotta francia város mindennapjairól, a hétköznapi ember szenvedéseiről, az ellenállók önfeláldozó bátorságáról, és hogy milyen döbbenetes üldöztetést jelentett a háború a kultúra és a könyvek számára. 384 oldal, 4200 Ft helyett 3570 Ft CSILLAG ÉS LÓHERE Berlin, 1939 Amikor Ariella férje egy nap nem tér haza, a nő rájön, hogy csak úgy tudja garantálni zsidó gyermekei biztonságát, ha kimenekíti őket a náci Németországból. Hogy tervét megvalósíthassa, igénybe kell vennie a Kindertransport nevű szervezett mentőakciót, és legféltettebb kincseit, Lieslt és Eriket fel kell ültetnie a vonatra. 384 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft Újdonság Újdonság A SZERZŐ TOVÁBBI KÖNYVEI Auschwitzi bölcsődal 3400 Ft helyett 2890 Ft (Tervezett megjelenés: 2022. május) A sárga csillag gyermekei 3800 Ft helyett 3230 Ft

J. R. DOS SANTOS AZ AUSCHWITZI MÁGUS A második világháború küszöbén egész Prága a híres mágus, Herbert Levin bűvészmutatványaiért rajongott. Ám a német megszállás derékba törte a zsidó illuzionista karrierjét. Amikor a koncentrációs táborban felkelést szerveznek, Levin a figyelem középpontjába kerül. Vajon a mágia képes megmenteni őket a haláltól? A valós személyek és megtörtént események alapján megírt történetében Santos a holokauszt eddig ismeretlen epizódjait tárja fel. A történet folytatása: A birkenaui kézirat, 2022 tavaszán jelenik meg. 384 oldal, 4500 Ft helyett 3825 Ft SZERELMES KIRÁLYNÉK Izgalmas női történetek izgalmas korokból – röviden így jellemezhetnénk Szunyogh Szabolcs könyvét. Történelmileg hitelesen, fordulatosan, olvasmányosan tárja elénk a könyv Szulamit, Eszter királynő, Kleopátra fáraónő, Theodóra császárnő és a titokzatos asszír uralkodó, Szemirámisz életregényét. 288 oldal, 3600 Ft helyett 3060 Ft A BIRODALOM LÁNYA A magas rangú náci tiszt kötelességtudó lányaként Hetty Heinrich szívesen eljátssza a szerepét a dicsőséges új Birodalomban. Ám amikor egy régi barátjáról, Walterről kiderül, hogy zsidó, összezavarodik. Soha nem gondolta, hogy a náci eszmékben, és bármiben, amiben valaha hitt, el tud bizonytalanodni, ám minél több időt tölt a fiúval, annál inkább felnyílik a szeme, és meglátja a valóságot. 544 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft MÁRIA TERÉZIA Szunyogh Szabolcs könyve ismeretterjesztő regény. A szép királynő gyönyörű palotákban, kegyetlen csatatereken és titkos találkozókon zajló története olvasmányosan, izgalmasan tárja elénk a XVIII. század nagy forgószínpadát, emberközelbe hozva a kor dilemmáit, hiteket és szerelmeket, tragédiákat és titkokat. 512 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft

TÖRTÉNELEM ÉS FIKCIÓ BÁTHORY ERZSÉBET Báthory Erzsébet lett volna a történelem első és talán legszörnyűségesebb sorozatgyilkosa? Vagy pusztán ellenségei távolították el koholt vádakkal a férfiak uralta 16. századi politikai életből az intelligens, ambiciózus és gyönyörű Erzsébetet? Rebecca Johns magával ragadó történelmi regényében a fogva tartott Báthory Erzsébet saját maga meséli el élettörténetét egyetlen fiának címzett leveleiben. 464 oldal, 3990 Ft helyett 3392 Ft AZ UTOLSÓ CSÁSZÁRNÉ Anchee Min regényében átfogó képet nyújt a kínai történelem egyik legfontosabb – az utókor által ellentmondásos véleményekkel övezett – alakjáról, mely mögött átfogó kutatómunka áll. A korabeli nyugati sajtó rosszmájúan a „sárkányhölgy” névvel illette és manipulatív, vérszomjas asszonyként ábrázolta őt, akit csak a hatalomvágy vezérelt, s akit folyton ledér vágyak hajtottak. Anchee Min Orchideája ezzel szemben egy humánus, őszinte, hús-vér alak, aki mindent feláldozott, hogy még egy ideig összetartsa az ősi, immár halálra ítélt birodalmat. 528 oldal, 4500 Ft helyett 2250 Ft ORCHIDEA CSÁSZÁRNÉ Min csodálatos eposzt sző a vidéki lány alakja köré, és egyes szám első személyben tárja elénk a gyönyörű Orchidea életének alakulását. Orchideának a csábítás különféle eszközeivel, ugyanakkor intellektuális képességeit is latba vetve sikerül fokozatosan magához ragadnia a hatalmat. A történet második és egyben utolsó részéből Az utolsó császárné című kötetből pedig megtudhatjuk, miként lett a fiatal nőből határozott, erőskezű vezető, aki több mint negyven évig uralta Kínát. 608 oldal, 4500 Ft helyett 3570 Ft

BÁBEL-BUDAPEST A könyv főszereplője a szerző édesanyja, egy bátor és modern gondolkodású nő, aki különös módon az álom és a megélt valóság határán él. Az ő szenvedélyes szerelme, felkavaró emlékei és fantáziái töltik meg igazi élettel, izgalommal és ragyogással a családi történeteket. S amikor a családi almárium kimerül, az író fantáziája szárnyalni kezd. A képek mögött mindig van egy másik kép – vallja –, és olyan történeteket álmodik meg, amelyek beleillenek családja mozgalmas és szövevényes múltjába, ezért is hisszük el neki, hogy akár így is történhetett volna. 272 oldal, 3200 Ft helyett 1600 Ft KOSSUTH TÉR A regény a Nyolcadik kerület címen megjelent első rész folytatása. A menekültválság nyomán kialakult helyzetben kormányváltásra kerül sor, s az új miniszterelnök legfontosabb feladata, hogy megszilárdítsa ingatag pozícióját. A még fiatal és vonzó miniszterelnök asszony elszánt harcot folytat a hatalom megtartásáért, az ellene szervezkedő volt miniszterelnök és a még továbbra is neki hű Csendőrség azonban egyáltalán nem válogat az eszközökben. Kovács Baltazár ismét az események sűrűjében találja magát, amikor kora reggel bátyjának bordélyából egy arab férfi holttestéhez hívják, akiről hamar kiderül, hogy nem egy egyszerű, Budapestre látogató turista volt. 416 oldal, 3990 Ft helyett 1995 Ft NYOLCADIK KERÜLET Történetünk 2015-ben a nyári–őszi menekültválság idején játszódik Budapesten. Kovács Baltazár, a Budapesti Rendőr-főkapitányság gyilkossági csoportjának roma nyomozótisztje péntek reggel névtelen SMS-t kap, benne az egykor Köztársaság téri pártközpont címével és egy halott férfi fotójával. Mire a romos pártházba ér, a holttest eltűnik. Megjelenik viszont a miniszterelnöknek közvetlenül alárendelt elit rendfenntartó alakulat, a Csendőrség hat tagja, élükön Kovács régi riválisával, aki nyomatékosan felszólítja, hogy szálljon le az ügyről. 368 oldal, 3800 Ft helyett 1900 Ft

TÖRTÉNELMI KÖNYVSOROZATAINK NAGY CIVILIZÁCIÓK – 12 KÖTET Lenyűgöző ősi kultúrák nyomában A könyvsorozat átfogó képet ad a Földünkön hajdan virágzó, letűnt civilizációk misztikus világáról. 1. Ókori Görögország 2. Maják 3. Ókori Róma 4. Mezopotámia 5. Kína 6. Bizánc 7. Perzsák 8. Kelták és vikingek 9. A zsidóság 10. India 11. Iszlám 12. Ókori Egyiptom A TÖRTÉNELEM NAGY REJTÉLYEI – 15 KÖTET 1. A II. világháború rejtélyei 2. Az Ótestamentum mítoszai 3. A CIA titkos kísérletei 4. Roswell és az ufójelenségek 5. Raszputyin és a cár utolsó napjai 6. Tutanhamon sírja 7. Az igazi Drakula 8. Jézus titkos élete 9. Hasfelmetsző Jack 10. Júdás evangéliuma 11. Hitler halála 12. Látogatók az ősidőkben 13. Élet a Marson és más bolygókon 14. A dinoszauruszok 15. A modern idők csodái 1. Deák Ferenc 2. Bethlen Gábor 3. Nagy Imre 4. Horthy Miklós 5. II. Rákóczi Ferenc 6. Könyves Kálmán 7. Kádár János 8. IV. Béla 9. Nagy Lajos 10. Szent István 11. Hunyadi Mátyás 12. Zrínyi Miklós 13. Luxemburgi Zsigmond 14. Andrássy Gyula 15. Mária Terézia 16. Tisza István 17. Kossuth Lajos 18. Báthory István SORSFORDÍTÓK – 18 KÖTET ÖRTÉNELMI KÖNYVSOROZATAINK

MAGYAR HISTÓRIA SOROZAT 1–7. A történelmi sorozat valamennyi része sok-sok látványos illusztrációval, részletes térképekkel, magyarázatokkal, tematikus egységekkel és idővonallal teszik szemléletessé az egyes korszakokat. Puha táblás, kötetenként 144 oldal, a teljes sorozat 13 230 Ft helyett 5990 Ft 1. Honfoglalás és államalapítás 2. Az Árpád-ház évszázadai 1038–1310 3. A késő középkori nagyhatalom 1310–1526 4. Három ország egy haza 1526–1699 5. Újjáépítés és modernizáció (1699–1795) 6. Haza és haladás (1796–1914) 7. Lángoktól ölelt ország (1914–2004) TÖRTÉNELMI MAGAZIN BBC HISTORY Történelmi magazin A megújult BBC History magazin továbbra is aktuálpolitika-mentes, érdekes cikkekkel mutatja be a világtörténelem eseményeit és Romsics Ignác főszerkesztésével még több exkluzív magyar anyaggal jelenik meg. Fizessen elő kedvezményesen a magazinra weboldalunkon! www.kossuth.hu

MEGRENDELÉS: Kossuth Kiadó Vevőszolgálata: vevoszolgalat@kossuth.hu Örkény István Könyvesbolt 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. 06-1/782-1710, 06-1/782-1711 • orkeny@kossuth.hu Fejtő Ferenc Könyvesbolt 1043 Budapest, Bocskai u. 26. • 06-1/888-9120 • mintabolt@kossuth.hu Toldy Ferenc Könyvesbolt 1011 Budapest, Fő u. 40. • 06-1/201-9582 • toldy@kossuth.hu Kölcsey Ferenc Könyvesbolt 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7. • 06-20/542-2088 • kolcsey@kossuth.hu www.kossuth.hu EZER REGE KÖNYVE Bán Mór, Ezer rege könyve című sorozatának első kötete, A csillagösvény lovasai, a szkíta ősidőkbe vezet vissza. A szerző a feljegyzések, krónikarészletek, mesemotívumok segítségével újrameséli az ősök örökségét új, izgalmas nyelvezettel. 1 db MP3 lemez, 505 perc 3400 Ft helyett 2890 Ft TÖRTÉNELEM HANGOSKÖNYVBEN EGRI CSILLAGOK Közel ötszáz évet repülünk vissza az időben: elmerülünk a magyar történelem sorsfordító eseményeiben, követjük Bornemissza Gergely, Cecey Éva és Dobó István kalandos életét, s tanúi leszünk Eger legendás ostromának. 2 db MP3 lemez, kb. 20,5 óra 3400 Ft helyett 2890 Ft A katalógus kínálata 2022. december 31-ig, a készlet erejéig érvényes.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MDQ5Mw==